Neurolingwistyka Praktyczna

Na łamach „Neurolingwistyki Praktycznej” publikowane są przede wszystkim artykuły naukowe o charakterze badawczym (źródłowym). Wychodząc z założenia, że periodyk ma charakter specjalistyczny, optujemy za maksymalną redukcją fragmentów teoretycznych na rzecz części metodologicznej i badawczej. Drugim oczekiwanym typem tekstów są prace o charakterze koncepcyjnym i przyczynkowym. Trzecim – opracowania kazuistyczne. Nie zamykamy kart periodyku także na studia przeglądowe. Wierząc, iż dyskurs naukowy jest wolną i otwartą przestrzenią wymiany myśli, zapraszamy również Autorów prac polemicznych. W części czwartej każdego z tomów zamieszczone będę recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania z sympozjów, konferencji i seminariów naukowych. Ostatni z działów zawierać będzie listy do redakcji oraz odpowiedzi na nie zredagowane przez autorytety naukowe w danej dziedzinie.


Zapraszamy do współpracy!

No 4 (2018)

Spis treści

MEDYCZNE EKSPLORACJE

DR N. MED. TOMASZ ZYSS, REDAKTOR NACZELNY „NEUROLINGWISTYKI PRAKTYCZNEJ” – BIEG ŻYCIA (26.05.1966–29.03.2017) PDF
Joanna Boroń-Zyss, Mirosław Michalik 13-20
WSPOMNIENIA O DOKTORZE TOMASZU ZYSSIE PDF
Robert Teodor Hese 21-25

LOGOPEDYCZNA PERSPEKTYWA

JĘZYK A PRZEKAZYWANIE WIEDZY W DYSKURSIE EDUKACYJNYM PDF
Sławomir Śniatkowski 26-31
PSYCHIATRIA W LOGOPEDII – PROBLEM ZABURZEŃ SOMATOFORMICZNYCH I NERWIC MOWY PDF
Małgorzata Krajewska 32-42
CZY MUTYZM TO RZECZYWIŚCIE LOGONEUROZA? PDF
Anna Skoczek 43-62
WSPIERANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ SENIORÓW (W PERSPEKTYWIE LOGOPEDII GERONTOLOGICZNEJ) PDF
Agnieszka Ogonowska 63-85
DYSFAGIA NOWOTWOROWA W TRAKCIE RADIOTERAPII NA PRZYKŁADZIE OSÓB PO USUNIĘCIU KRTANI – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH PDF
Agnieszka Hamerlińska, Milena Lemańczyk 86-103
PAMIĘĆ I RUTYNIZACJA JAKO DETERMINANTY AKWIZYCJI JĘZYKA W OLIGOFAZJI PDF
Kinga Mietz 104-120
FIZJOLOGIA, PATOLOGIA I NEUROLOGOPEDYCZNA DIAGNOSTYKA NERWU TWARZOWEGO PDF
Kamila Czarnik 121-128
SPECYFIKA AUTYSTYCZNEJ ŚCIEŻKI POZNAWCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ WPŁYWU NA STRATEGIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH PDF
Kalina Zajączkowska 129-147
SPOSOBY KOMUNIKACJI POZAWERBALNEJ W CIĘŻKICH USZKODZENIACH NEUROLOGICZNYCH. STUDIUM PRZYPADKU PDF
Paulina Wójcik-Topór 148-156
KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA W TERAPII NIEMÓWIENIA O PODŁOŻU ENCEFALOPATII ANOKSEMICZNO-ISCHEMICZNEJ. STUDIUM PRZYPADKU PDF
Aneta Zglec 157-175
BADANIE TEMPA WYPOWIEDZI – NA PRZYKŁADZIE TEKSTÓW TWORZONYCH PRZEZ OSOBY DOTKNIĘTE AUTYZMEM PDF
Mirosław Michalik, Anna Solak 176-196

RETORYCZNE, PERSWAZYJNE, ARGUMENTACYJNE HORYZONTY

METONIMIA JAKO JEDEN ZE ŚRODKÓW JĘZYKA FIGURATYWNEGO W WYPOWIEDZIACH UCZESTNIKÓW PROGRAMU TELEWIZYJNEGO „EUROPA DA SIĘ LUBIĆ” PDF
Bogusław Bogusz 197-208
MODALNOŚĆ PERCEPCJI A PODSTAWY KOGNITYWNEJ WERSOLOGII PDF
Arkadiusz Sylwester Mastalski 209-232
WYSTĄPIENIE ARGUMENTACYJNE. REFLEKSJE O UCZENIU ARGUMENTACJI RETORYCZNEJ PDF
Magdalena Ryszka-Kurczab 233-241
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA KULTURY ŻYWEGO SŁOWA I EMISJI GŁOSU U PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI (POLONISTÓW) PDF
Katarzyna Lange 242-252

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja książki Michaliny Biernackiej "Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny" PDF
Ewa Horyń, Ewa Zmuda 253-258
Recenzja książki Liane Holliday Willey "Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)" PDF
Agnieszka Ogonowska 259-261
Recenzja książki "Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej" Danuty Pluty-Wojciechowskiej i Barbary Sambor (red.) PDF
Mirosław Michalik 262-270
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "From Identification to Support and Intervention" PDF
Jacek Szmalec 271-278


ISSN: 2450-5072